Adwokat Arkadiusz Chyl - logo
03 marca 2021

Kradzież szczególnie zuchwała

zachowek adwokat Legnica

Covidowa nowelizacja Kodeksu Karnego

 

Niniejszy wpis dedykuję miłośnikom kalkulatorowych przestępstw.

 

Wielokrotnie w mediach można było usłyszeć, jak w niebanalny sposób chcąc uniknąć kary, sprawca kradzieży z kalkulatorem wyliczał, czy zmieści się w granicy determinującej penalizację przestępstwa kradzieży. Zakładam, że każdy z Was zna ,,magiczną’’ kwotę 500 zł, która rozdziela wykroczenie od przestępstwa. Do czasu ,,Covidowej’’ nowelizacji, sprawca, który dokonał kradzieży na kwotę do 500 zł popełniał tylko wykroczenie, przez co mógł liczyć na łagodniejszy wymiar kary.

 

Natomiast od dnia 24 czerwca 2020 r. weszły w życie zmiany Kodeksu Karnego wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ciekawe, prawda?

 

Filarem wprowadzonych zmian, była chęć zaostrzenia sankcji za niektóre przestępstwa. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, zmiany były podyktowane chęcią pomocy przedsiębiorcom, którym brakuje narzędzi do skutecznej walki z zawodowymi złodziejami sklepowymi. Idea może słuszna, ale praktyka może odnieść odwrotny skutek od zamierzonego.
Nowelizacją ustawodawca wprowadził nowy typ przestępstwa, który został określony mianem – kradzieży szczególnie zuchwałej. „Definicja” tego przestępstwa została określona w art. 115 § 9a k.k. i została rozbita na dwie części:

 

1. kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy, lub innych osób, lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem;
2. kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego, lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu, lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych, lub przemieszczanych w takich warunkach

 

Komentatorzy wskazanej powyżej regulacji wskazują na pewien problem. Mianowicie chodzi tutaj o pojęcie „postawy lekceważącej”, które jest nieostre. Bowiem może to rodzić trudności interpretacyjne w postaci tego, co należy rozumieć poprzez to sformułowanie. Faktem jest, że dla Polskiego Kodeksu Karnego pojęcie kradzieży zuchwałej nie jest czymś nowym, ponieważ Kodeks Karny z 19 kwietnia 1969 r. w art. 208 przewidywał karę pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu dla sprawcy czynu polegającego na kradzieży szczególnie zuchwałej lub włamaniu. Jednakże i w tym przypadku brak było definicji, w jaki sposób należy kradzież zuchwałą rozumować. W czasach obowiązującej normy posiłkowano się tylko i wyłącznie wypracowaną linią orzecznictwa Sądów. Dlatego jestem pewien, że i w tym przypadku będzie trzeba poczekać kilka lat na to, aby pogląd Sądów się ujednolicił.

 

Norma prawna powinna być tworzona z zachowaniem reguł pozwalających na identyfikację i prawidłowe odkodowanie konkretnego przepisu prawa. Co bez wątpienia w tym przypadku nie ma zastosowania. Wprowadzenie wskazanego powyżej podziału i przedmiotowego typu przestępstwa może doprowadzić do problemów z prawidłową kwalifikacją czynu. Jeżeli dojdzie do kradzieży drobnych kwot, które będą mieściły się w widełkach wykroczenia, ale zabór mienia z uwagi na treść art. 278a k.k. zostanie podciągnięty przez organy ścigania pod kradzież szczególnie zuchwałą, sprawca tego czynu będzie odpowiadał nie za wykroczenie, ale za przestępstwo.

 

Należy też zwrócić uwagę, że „postawa lekceważąca” lub „wyzywająca’’ to określenie, które odwołuje się do ocen pozaprawnych. Wprowadzone sformułowania stwarzają zbyt duży luz decyzyjny, przez co można ich używać w formie potocznej, a nie w sytuacji typizacji czynu zabronionego. Polscy Karniści wskazują pewne obawy polegające na tym, że co do zasady sprawca każdej kradzieży wykazuje postawę lekceważącą wobec posiadacza rzeczy, a to rodzi ryzyko nadużywania znowelizowanych przepisów przez organy ścigania. Poza tym takie same czyny mogą być w zależności od Sądu różnie oceniane, co będzie skutkować diametralnie różnymi karami.


Faktem jest, że każdy rodzaj kradzieży powinien być piętnowany, niemniej jednak odpowiedzialność karna powinna być ustalona proporcjonalnie do dokonanego przewinienia. Bowiem grożąca kara za kradzież szczególnie zuchwałą w wysokości 8 lat bezwzględnego pozbawienia wolności w sytuacji np. zaboru cukierka o wartości 70 groszy jest nieproporcjonalna i niespójna z pozostałymi przepisami prawa karnego ukierunkowanego na ochronę mienia. Nie sposób sobie wyobrazić, że za kradzież cukierka w sklepie sprawcę czeka kara bezwzględnego pozbawienia wolności praktycznie tożsama ze sprawcą, który zdefraudował ponad milion złotych.

telefon - ikona
adres - ikona

Copyright by Law & Order Kancelaria Adwokacka adwokat Arkadiusz Chyl, wykonanie kreacyjna.pl

Adwokat Bogatynia

Kancelaria Arkadiusz Chyl

 

ul. I. Daszyńskiego 4F 

59-920 Bogatynia 

I piętro wejście z tyłu budynku 

Kancelaria Adwokacka

Kontakt:

telefon:

530 984 147 

 

e-mail: biuro@adwokat-chyl.pl